Przyrost naturalny, współczynnik przyrostu naturalnego – wzory

Przyrost naturalny jest różnicą pomiędzy liczbą urodzeń żywych i zgonów na danym obszarze i w określonym czasie.

Jeżeli liczba urodzeń żywych przewyższa liczbę zgonów przyrost naturalny przyjmuje wartości dodatnie. Jeżeli liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń Pn przyjmuje wartości ujemne (mówimy wtedy o ubytku ludności).

Współczynnik przyrostu naturalnego (Wpn) pokazuje przyrost naturalny na tysiąc mieszkańców. Wynik otrzymujemy w promilach (‰)

Pn = U – Z

Pn – przyrost naturalny
U – liczba urodzeń żywych w danym okresie
Z – liczba zgonów w danym okresie


gdzie:
Wpn – współczynnik przyrostu naturalnego
U – liczba urodzeń żywych w danym okresie
Z – liczba zgonów w danym okresie
L – Liczba ludności w danym okresie

Współczynnik przyrostu naturalnego możemy również zapisać następująco:

Wpn=Wu-Wz

gdzie:
Wpn – współczynnik przyrostu naturalnego
Wu – współczynnik urodzeń
Wz – współczynnik zgonów

, , , , ,