Zadanie dnia #12

Arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Zadanie 11.2. (0-1)

Na mapie literami A i B zaznaczono wybrane obszary oceanów. Numerami od 1. do 4. oznaczono wybrane prądy morskie.

Jeden z prądów przedstawionych na mapie jest prądem kompensacyjnym, gdyż odprowadza w przeciwnym kierunku nadmiar wód nagromadzonych przez prądy na półkuli północnej i południowej wywołane pasatami. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

<< Zadanie dnia #11 | Zadanie dnia #13 >>

Odpowiedź na następnej stronie:

Zadanie dnia #10

Zadanie 10.5. (0−1)
arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przez obszar przedstawiony na siatce kartograficznej, w pewnym okresie roku, przebiega równoleżnikowo strefa zbieżności pasatów.
Dokończ zdanie – wybierz i zaznacz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie spośród odpowiedzi 1–3.
Zjawiskiem charakterystycznym dla strefy zbieżności pasatów jest

Odpowiedź na następnej stronie

Zadanie dnia #9

Zadanie 10.4, arkusz maturalny z 2015 r., źródło: CKE

Przyjmij, że Słońce góruje w zenicie w miejscu oznaczonym literą E.

Oblicz wysokość górowania Słońca w tym samym momencie w miejscu oznaczonym na rysunku literą B oraz podaj stronę nieba, po której w tym dniu w miejscu B występuje górowanie Słońca. Zapisz obliczenia. Obliczenia:

Wysokość górowania Słońca: ………………….

Słońce góruje po …………………………………….. stronie nieba.

Odpowiedź na następnej stronie:

Zadanie dnia #5

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE

Zadanie 36. (0-1)
Na mapie politycznej Europy oznaczono numerami od 1 do 4 wybrane państwa.

Poniżej opisano główne cele dwóch organizacji międzynarodowych mających swoje siedziby w Brukseli. Do tych organizacji należą niektóre z państw zaznaczonych na mapie.

A. Ta organizacja zrzesza państwa europejskie, a jej celem jest rozwój ekonomiczny i społeczny państw członkowskich poprzez współpracę gospodarczą, likwidowanie barier w obrocie handlowym, swobodę przepływu osób oraz wprowadzenie jednolitych norm prawnych.

B. Celem tej organizacji jest zapewnienie wolności i bezpieczeństwa swoim członkom poprzez wzajemne wsparcie militarne w sytuacji zagrożenia ze strony państw spoza sojuszu. Do tej organizacji należą również państwa pozaeuropejskie.

Wpisz numer i nazwę państwa wybranego spośród oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4 i należącego do obu organizacji międzynarodowych, których główne cele opisano powyżej.

Numer na mapie …………., nazwa państwa ……………………………………………………….

Odpowiedź na następnej stronie

zadanie dnia #4

arkusz maturalny z 2017 r., źródło: CKE

Zadanie 33. (0-2)
Na rysunku przedstawiono fragment doliny rzecznej z terasami. W planie zagospodarowania tego terenu wyznaczono trzy lokalizacje osiedla domów jednorodzinnych i oznaczono je numerami od 1 do 3, ale tylko jedna z nich będzie przeznaczona pod zabudowę. Lokalizacja dwóch pozostałych została uznana za niekorzystną dla budownictwa mieszkalnego. Podłoże tego terenu ma budowę fliszową, co ma znaczenie dla jego zagospodarowania.

Podaj dwa numery, którymi oznaczono niekorzystne lokalizacje dla osiedli, oraz uzasadnij, dlaczego warunki środowiska przyrodniczego nie sprzyjają zabudowie mieszkaniowej w każdej z niekorzystnych lokalizacji.


Numer: …………..
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer: …………..
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odpowiedzi na następnej stronie:

Zadanie dnia #3

Zadanie 7, arkusz maturalny 2008 r., źródło: CKE

Na rysunku przedstawiono położenie geograficzne dwóch wybranych punktów.

Zadanie 7.1. (0-1)

Który z punktów – 1 czy 2 – porusza się z większą prędkością liniową wynikającą z ruchu obrotowego Ziemi? Uzasadnij odpowiedź.

Z większą prędkością liniową porusza się punkt ………

Uzasadnienie::………

Zadanie 7.2. (0-1)

W którym punkcie – 1 czy 2 – wysokość, na której góruje Słońce 22 czerwca, jest większa? Uzasadnij odpowiedź

Wysokość Słońca w momencie górowania jest większa w punkcie……..

Uzasadnienie:…….

Odpowiedź:

Czytaj dalej Zadanie dnia #3