Wskaźnik gęstości zaludnienia i wskaźnik fizjologicznej gęstości zaludnienia

Nature, Landscape, Field, Agriculture, Cereals, Straw

Wskaźnik gęstości zaludnienia (Wg) jest to stosunek liczby ludności danego kraju do jego powierzchni. Wyrażany jest w liczbie osób przypadających na 1 km2 (os./km2)

gdzie:
Wg – wskaźnik gęstości zaludnienia
L – liczba ludności w danym kraju
P – powierzchnia kraju

Wskaźnik fizjologicznej gęstości zaludnienia (Wfg) to ilość gruntów przypadających na jedną osobę (ha/os.)

gdzie:
Wfg – wskaźnik fizjologicznej gęstości zaludnienia
Pg – powierzchnia gruntów ornych
L – liczba ludności

, , , ,